Kontakt

Temat

Klauzula informacyjna
 1. Administratorem moich danych osobowych jest Salelifter Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Raciborskiej 35a, 44-200 Rybnik, NIP 642 - 31 - 83 - 413, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000472712, e-mail: iod@salelifter.pl
 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 1000),  Ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz Ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800 z późn. zm.).  
 3. Moje dane będą przetwarzane:
 • w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną za pośrednictwem formularza kontaktowego wiadomość (podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu.
  Prawnie uzasadnionym interesem  jest wykorzystanie danych osobowych w celu przekazania odpowiedzi na zadane pytanie),
 • w celu nawiązania współpracy (podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe jeśli jest to niezbędne do wykonania umowy, lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy),
 • w celu ustalenia, dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami użytkowników (podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu.
  Prawnie uzasadnionym interesem  jest w tym przypadku obrona przed ewentualnymi skargami lub zarzutami),
 1. Jestem świadomy/a, że mam możliwość dostępu do swoich danych, ich sprostowania oraz usunięcia, do przenoszenia danych, żądania ograniczenia ich przetwarzania. Mam prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  Przysługuje mi także prawo do wniesienia sprzeciwu - z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją - wobec przetwarzania moich danych osobowych  w przypadku gdy przetwarzanie oparte jest na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora.
 2. Moje dane będą przetwarzane:
 • na czas wypełnienia przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
 • gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy: przez czas wynikający z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
 • gdy przetwarzanie wynika z konieczności udzielenia odpowiedzi na przesłaną za pośrednictwem formularza kontaktowego wiadomość: przez czas 30 dni kalendarzowych
 • gdy przetwarzanie odbywa się w celu ustalenia, dochodzenia i obrony przed moimi ewentualnymi roszczeniami: przez czas wynikający z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 1. Moje dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.  
  Nie będzie stosowany wobec nich mechanizm automatycznego podejmowania decyzji w tym profilowania.
 2. Odbiorcami moich danych osobowych mogą być:
 • dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT;
 • podmioty świadczące na naszą rzecz usługi księgowe, badania jakości obsługi, dochodzenia należności, usługi prawne, analityczne, marketingowe;
 • operatorzy pocztowi i kurierzy;
 • operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności;
 • partnerzy handlowi w wypadku wyrażenia wymaganych przepisami powszechnie obowiązującego prawa zgód;
 • organy uprawnione do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 1. W celu uzyskania dodatkowych informacji lub realizacji wyżej wymienionych praw mogę skontaktować się z Salelifter Sp. z o.o. za pośrednictwem adresu e-mail iod@salelifter.pl
Salelifter Sp. z o.o.
Rybnik 44-200
Raciborska 35A
Polska

e-mail contact@salelifter.com

KRS 0000472712
NIP 642-31-83-413
REGON 243306386